Handelsbetingelser

 

Handels- og abonnementsbetingelser

Generelle handelsbetingelser af 10. januar 2022.

Følgende vilkår og betingelser gælder for alle Webfairs tjenester. Webfair.dk ApS er et dansk anpartsselskab med CVR-nummer 42869740. 
Betingelserne regulerer det kontraktmæssige forhold mellem Webfair.dk ApS (“Webfair”) og bestilleren (“Kunden”).

Tillægsaftale: Fortroliglighedspolitik

 

Introduktion
Webfair tilbyder udvikling og driftsaftaler af hjemmesider og webshops.
Hos Webfair.dk lejer Kunden en løsning for en komplet integration, webshop og/eller hjemmeside, underlagt periodiske tilbagevendende betalinger (abonnement) for at holde produktet kørende og opdateret. Alle inkluderet services findes under “Webfairs ansvar”. Hjemmesider og webshops kan altid købes fri til en forud fast defineret pris, som indgås og aftales ved købstidspunktet.

 

Kunde
Kunder kan bestille deres produkt via telefon, e-mail, live chat/helpdesk og elektronisk forespørgsel. Webfair udarbejder oplæg til aftale og inkluderet services for den pågældende kunde, som kunden godkender via Webfairs elektroniske bestillingsflow. I samme proces accepterer kunden handelsbetingelser, samt indgåelse af abonnementsaftale med Webfair. Prisen herfor varierer alt efter tilvalgte services og add-ons. Med bestilling erhverver kunden sig ret til brugen af bestilte produkt(er) og tillægsydelser (hjemmesider, webshops, integrationer og add-ons).

Kunden skal benytte produkt(erne) i overensstemmelse med Webfairs til en hver tid gældende vilkår og betingelser. Med en elektronisk bestilling menes der en bestilling, der er foretaget ved aktivt at registrere sig via internettet, 
nærmere betegnet på websitet webfair.dk eller andre elektroniske tjenester som Webfair måtte gøre brug af. Webfairs tjenester er ikke tilgængelige for personer under 18 år. Hvis kunden er under 18 år, må tjenesten kun benyttes med godkendelse af en værge eller under dennes tilsyn. Ved registrering skal Kunden angive en korrekt e-mailadresse og andre relaterede oplysninger for at kunne gennemføre en registrering af en Konto hos Webfair. Ingen automatiske metoder, robotter eller lignende må anvendes til at registrere en Konto hos Webfair.

 

Betaling
Efter en eventuel gratis prøveperiode bliver Kunden automatisk overført til at betale forskudsvis for at fortsætte brugen af de købte produkt(er) og tillægsydelser. Betalingen sker periodisk, enten per måned, kvartalsvis eller årligt. Alle betalinger sker forskudsvis og betales med kort. Ved nærmere aftale kan der betales forskudsvis via faktura.

Alle priser er normalt angivet ekskl. moms, medmindre andet er angivet. Alle betalinger er eksklusive skatter, gebyrer og toldafgifter.

Det er ikke muligt at få refunderet beløbet ved køb af tjenesten, ej heller ved opgraderinger eller nedgraderinger. Ved indgåelse af aftalen, betales forskudsvis én måned. Den forskudsvise førstegangsbetaling skal dække omkostninger til Webfair i forbindelse med indkøb af domæne og hosting, samt til udvikling af produkt(er) og tillægsydelser. 

Såfremt kunden ikke er tilfreds med de udviklede produkter og tillægsydelser, refunderes betalingen ikke. I tilfælde af en opgradering af den oprindelige prisplan vil de resterende forudbetalte abonnementsomkostninger blive medregnet som et tilgodehavende, hvorfor man kun betaler differencen. Ved ændring af betalingsperioden eller en nedgradering af prisplanen sker ændringen, når den eksisterende periode slutter. En måned hos Webfair svarer til 30 dage, mens et kvartal svarer til 90 dage, og et år til 360 dage.

 

Aftaleperiode og opsigelse af abonnement
Alle abonnementer er en tidsbegrænset aftale og løber som minimum for en periode på én måned (ingen opsigelsesperiode), efterfulgt af enten månedlige, kvartalsvise eller årlige forlængelser, alt afhængigt af Kundens præference og bestilling. Udover at betalingen sker forskudsvis, er der ingen opsigelsesvarsel, hvorfor vores services og ydelser kan opsiges med dags varsel. Sker opsigelsen midt i en faktureringsperiode, refunderes ikke allerede betalte faktura, men abonnementet standses straks. 

Alle abonnementer fornyes automatisk når aftaleperioden udløber, medmindre Kunden har valgt at annullere abonnementet ved at kontakte Webfairs telefoniske kundesupport, eller ved skriftlig henvendelse til opsigelse@webfair.dk. Kunden kan også til enhver tid deaktivere/pause produkt(erne) ved at kontakte support@webfair.dk.

Hvis Webfair ikke kan levere tjenesten til Kunden under minimum 80% af den aftalte tid (som et resultat af fejl fra Webfairs side), har Kunden ret til at annullere aftalen omgående og refusion for én måned. I dette tilfælde skal Kunden altid kontakte Webfair direkte på support@webfair.dk.


Ophør af aftalen
Webfair har ret til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning under aftalens løbetid, hvis Kunden har overtrådt en eller flere bestemmelser i aftalen, og disse menes at have haft direkte eller inddirekte økonomisk konsekvens for Webfair.

 

Kundens ansvar
Kunden forpligter sig til at overholde dansk og udenlandsk lovgivning ved brug af Webfair, dette gælder for alt indhold og aktivitet. Dette indebærer, at Kunden er ansvarlig for al den information og data, der offentliggøres på Kundens produkt(er). Kunden skal ligeledes sikre, at vedkommendes brug af Webfair hverken direkte eller indirekte krænker tredjepartens intellektuelle ejendomsrettigheder.

Kunden må under ingen omstændigheder udføre bevidste aktiviteter, som lægger en større 
belastning på Webfairs servere eller funktioner. Kunden må ej heller dekonstruere eller på anden vis forsøge at opdage tjenestens kildekode, undtagen i det omfang, en sådan aktivitet udtrykkeligt er tilladt i henhold til den gældende lovgivning, trods denne begrænsning.

Kunden er personligt ansvarlig for sikkerheden ved adgang til sit/sine produkt(er). Webfair er ikke ansvarlig for skader forårsaget af autoriserede eller uautoriserede personer. Kunden er ansvarlig for alt indhold, data og aktivitet, der sker gennem produkt(erne). Indholdet
overvåges, og et ulovligt indhold kan fjernes uden yderligere varsler, hvilket kan resultere i en mulig deaktivering af Kundens produkt(er).
Hvis Webfair mener, at Kundens indhold er i strid med lovgivningen eller Webfairs generelle vilkår, vil Webfair underrette Kunden og bede Kunden om at fjerne det upassende indhold fra tjenesten. Gentagne fejl eller overtrædelser af Webfairs vilkår kan føre til, at Kundens produkt(er) bliver deaktiveret, og at Kunden bliver forhindret i at få adgang til sit/sine produkt(er).

Webfairs ansvar
Webfair tilsigter den højest mulige driftsstabilitet, men er ikke ansvarlig for afbrydelser eller funktionsfejl, herunder afbrydelser eller forstyrrelser, der ligger uden for Webfairs kontrol (såsom strømafbrydelse, udstyr, internetforbindelse, dækning, telefonforbindelse). Webfair kan således ikke være ansvarlig for eller garantere en fejlfri brug af tjenesten. Webfairs tjeneste leveres efter specifik indgået aftale med Kunden, og Webfair er ikke ansvarlig for yderligere tilsagn, garantier eller lignende. Hvis der forekommer en afbrydelse i tjenesten, skal Webfair foretage rimelige og hurtige handlinger for at genoptage tjenesten så hurtigt som muligt, så der opretholdes et normalt funktionsniveau.

Ændringer
Webfair kan løbende opdatere, ændre og forbedre produkterne. Webfair har ligeledes ret til at ændre processen, sammensætningen og designet (udformningen) af produkterne. Kunden vil modtage notifikationer om disse ændringer, men ændringerne kan forekomme uden yderligere varsel og kan påvirke tidligere resultater, informationer eller processer i tjenesten.

Ansvarsbegrænsning
Webfair udbetaler ingen kompensation ved systemfejl, hverken ved mindre såvel som større fejl eller ved nedetid, utilgængelig tjeneste, datatab, skade på tredjeparts ejendom eller lignende. Webfair kan ikke gøres ansvarlig for forsinkede leverancer. Vi tilstræber altid at levere hurtigst muligt og indenfor aftalt tid, men kan ikke afvise længere leveringstider i spidsbelastningsperioder eller ved sager hvor Kunden ønsker udvikling som tager længere tid. Webfair er højest ansvarlig for en kompensation svarende til 3 måneders abonnement af produkterne.

Force Majeure
Webfair er fritaget for sanktioner, hvis opfyldelsen af et bestemt tilsagn forhindres eller væsentligt hæmmes af omstændigheder, som en part ikke med rimelighed kunne kontrollere eller forudse, såsom arbejdskonflikter, krig, uroligheder, lynnedslag, brand, ekstreme vejrforhold, administrative tiltag eller anden offentlig regulering og eksterne telefonforbindelsesfejl samt en generel mangel på transport, varer eller energi og andre lignende omstændigheder. Hvis gennemførelsen af Aftalen væsentligt forhindres i en periode på mere end tre måneder på grund af omstændigheder som nævnt ovenfor, har Kunden ret til at opsige Aftalen for den pågældende service med øjeblikkelig virkning.

Tvister
Tvister som måtte opstå i forbindelse med denne aftale vedrørende gyldighed, fortolkning, anvendelighed eller anvendelse af brugsbetingelser skal afgøres ved en dansk domstol og efter dansk ret.

Persondata m.m.
Når Kunden registrerer sig med en Konto, accepterer Kunden, at Webfair må lagre vedkommendes oplysninger i Webfairs kundedatabase.
Webfair håndterer alle persondata fortroligt og i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen GDPR, der til enhver tid gælder for Webfair. Webfair anvender kun persondata til at gennemføre kundeforholdet og til at forbedre Webfairs produkter og tillægsydelser. Webfair kan videregive Kundens persondata til tredjepart, såfremt det er i relation til de leverede produkter og services overfor Kunden.

Kunden har ret til at indhente oplysninger, opdatere sine oplysninger eller slette de registrerede 
oplysninger. Hvis Kunden ikke længere ønsker en Konto og ønsker at fjerne alle persondata, er en fuldstændig annullering altid mulig via support@webfair.dk